تابلوهای انتظامی

این علایم برای آگاه ساختن رانندگان به محدودیت ها و ممنوعیت هایی است که باید از آن پیروی نمایند که به شرح زیر می باشند :

۱) علایم حق تقدم عبور

۲) علایم ممنوعیت و محدودیت

۳) علایم بازدارنده و حکم کننده