تابلوهای خطر ( هشدار دهنده )

این علایم مربوط به نوع خطراتی است که در مسیر ، راننده با آن مواجه خواهد شد مانند علامت پیچ ، راه آهن ، دست انداز و … . تابلوهای هشدار دهنده به منظور اطلاع به رانندگان در مورد احتمال وجود خطرات بالقوه در مقابل هر نوع رویداد غیر منتظره در یک معبر تندرو ، از اهمیت خاصی برخوردارند. در چنین مواردی تابلوی هشدار دهنده می تواند به همراه کاهش سرعت مجاز در آن قسمت باشد. موارد دیگری که در آنها نصب تابلوهای هشدار دهنده مفید خواهند بود عبارتند از تقاطع های با قابلیت دید نامناسب و مواردی که تغییر مسیر راه ممکن است باعث سردرگمی استفاده کنندگان از جاده شود.