سامانه توزین در حال حرکت

اهمیت توزین محور:

اضافه تناژ محوری یکی از مهمترین علل تخریب جاده است. بعبارتی وزن کل مجاز یک تریلی دلیل بر وزن مجاز محورهای آن نیست.

اهداف استفاده ازWIM

  1. اجرای قانون روی کامیونهای دارای اضافه تناژ و کاهش زمان در تشخیص این کامیونها
  2. جمع آوری اطلاعات مربوط به جاده جهت برنامه ریزی و مدیریت اهداف بعدی
قابلیت ها

v وزن کل و وزن هر یک از محورهای وسایل نقلیه عبوری

v نرخ تردد وسایل نقلیه

v طبقه بندی کامل وسایل نقلیه عبوری در ۱۴ کلاس مجزا

v سرعت وسایل نقلیه

v ثبت تصویر خودروهای متخلف

v تشخیص پلاک خودروهای متخلف بوسیله تکنولوژی پردازش تصویر ANPR

v صدور قبض جریمه برای وسایل نقلیه متخلف

v فاصله مکانی وسایل نقلیه عبوری از یکدیگر

v تاریخ و زمان عبور هر یک از خودروها